Skierfe biträder Alm Equity i förvärv av 93,33 procent av aktierna i Järntorget

1 juni 2021

Skierfe har biträtt ALM Equity i dess förvärv samt finansiering av 93,33 procent av aktierna i Järntorget Byggintressenter AB. Förvärvet sker till ett värde motsvarande ca 1,7 mdkr för samtliga aktier i Järntorget. Förvärvet finansierades genom en kombination av kapitalmarknads instrument och likvida medel.

I och med förvärvet uppgår ALM Equitys affärsområde Projektutveckling portfölj till ca 17 000 byggrätter, varav 3 000 under produktion, vilket gör affärsområdet till en ledande bostadsutvecklare i Stockholms län. Affären ökar tillgången till nya byggrätter och kan genom ökade stordriftsfördelar bidra till en rörelsemarginalförstärkning. Med de nya byggrätterna som tillförs affärsområde Projektutveckling möjliggörs att portföljen av förvaltningsfastigheter kan växa till en ledande position på bostadsmarknaden i Stockholm.

To top